เมนูหลัก
หน้าแรก
เลือกตั้ง 55
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์
นโยบายผู้บริหาร
มาตรฐานเจ้าหน้าที่
เทศบาลกับชุมชน
แผนที่เขตเทศบาล
ประกาศ/คำสั่ง
ข่าวสอบราคา
กิจกรรมโครงการ
การต้อนรับคณะดูงาน
ปฏิทินกิจกรรม
เบอร์ต่อภายใน สนง.
กระดานสนทนา
การขอครูจีน
ตราสัญลักษณ์
การขอใช้ห้องประชุม
การบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
แผน-การเงิน
แผน 3 ปี
งบการเงิน
รายงานการเงินประจำเดือน
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง55-57
ติดตามประเมินแผน2554
แผนดำเนินงาน2555
แผนยุทธศาสตร์ 55-60
แผนการจัดหาพัสดุ
มุมท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
ที่พักในอำเภอฝาง
ที่พักในบ้านท่าตอน
ที่พักบนดอยอ่างขาง
สินค้าOTOP
บริการประชาชน
การชำระภาษี
ขออนุญาตก่อสร้าง
ขอใบประกอบการ
ศูนย์ขยะฯ
ศูนย์เด็กฯ
โรงเรียนเทศบาล
ศูนย์สาธารณสุขฯ
สถานธนานุบาล
แบบฟอร์มการเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ผู้ดูแลระบบ
สโรชินี ชื่นใจ
แนะนำผู้เยี่ยมชม


สำนักปลัดเทศบาล พิมพ์
ระดับผู้ใช้: / 12
แย่จังดีมาก 

ปลัดเทศบาล
ฐาปนพงศ์ ลำน้อย
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงฝาง

รองปลัดเทศบาล
ลินดารัตน์ วัชรมโนกุล
รองปลัดเทศบาลตำบลเวียงฝาง

หน้าที่ของสำนักปลัดเทศบาล                

                 สำนักปลัดเทศบาล   รับผิดชอบงานศึกษาวิเคราะห์  ทำความเห็น  เสนอแนะและดำเนินการปฏิบัติงานบริหารทั่วไปที่ต้องใช้ความชำนาญ  ด้วยควบคุม  ตรวจสอบการจัดการงานต่างๆ หลายด้าน  เช่น  งานธุรการ  งานบุคคล  งานจัดวางระบบ  งานการบัญชี  งานพัสดุ  งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร  งานระเบียบแบบแผน  งานรวบรวมข้อมูล  สถิติ

Image
สำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล

Image
กัญญาภัทร อินทรสอาด
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ประกอบด้วย 2 ฝ่าย 8 งาน ได้แก่ 

1.ฝ่ายอำนวยการ

Image
ศิวาพัชร์ รุ่งโรจน์เตโชกุล
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

1.1 งานการเจ้าหน้าที่ โทร 053-452011 ต่อ 112

Image
นิตยา โยริยะ
บุคลากร

 มีหน้าที่เกี่ยวกับ
- งานการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
- งานบรรจุแต่ตั้ง โอนย้าย และเลื่อนระดับ
- งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก
- งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติคณะเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง
- งานปรับปรุง ประสิทธิภาพ ในการบริหารงานบุคคล
- งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
- งานแจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลหรือหนังสือสั่งเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลต่างๆ
- งานขอนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง
- งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษา ดูงาน การศึกษาต่อ
- งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง การให้บำเหน็จความชอบเป็นการพิเศษ
- งานสวัสดิการพนักงาน/ลูกจ้าง
- งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่นๆ
- งานดำเนินการทางวินัย
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

1.2 งานนิติการ โทร 053-452011 ต่อ 112

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

- งานกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย  ร่าง  และพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ  กฎระเบียบ  ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

- งานจัดทำนิติกรรมรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย

- งานสอบสวน  ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล  และการร้องทุกข์ หรืออุทธรณ์

- งานดำเนินการทางวินัย

- งานสอบสวนเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิดเทศบัญญัติ    

- รับเรื่องร้องทุกข์หรืออุทธรณ์

- ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเร่งรัด   ตรวจสอบติดตามผล   การชี้แจ้ง ทำความเข้าใจตรวจสอบข้อเท็จจริง  พร้อมสรุปรายงานผลการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

- ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง  การสอบสวนวินัย  การสอบสวนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

- การตรวจพิจารณาการรายงานดำเนินการสอบสวน  รวมถึงการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการกระทำผิดวินัย  และเสริมสร้าง  พัฒนาเพื่อป้องกันการกระทำผิดวินัย

- ตรวจสัญญา   ตรวจบันทึกการต่อท้ายสัญญา

- การตราเทศบัญญัติที่มีมิใช่เรื่องงบประมาณประจำปี

- การพิจารณาร่างระเบียบ  และคำพิพากษาต่างๆที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของเทศบาล

- ให้คำปรึกษาด้านระเบียบ  ข้อกฎมายแก่หน่วยงานต่าง ๆ ของเทศบาล

- ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานอัยการสูงสุด  สำนักงานอัยการจังหวัด  พนักงานสอบสวน  ในการว่าต่างหรือแก้ต่างคดีอาญา คดีเพ่ง

- ประสานงานเพื่อให้สำนักงานอัยการจังหวัดแก้ต่างคดีเพ่งและคดีอาญาให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ถูกฟ้องในการปฏิบัติราชการตามหน้าที่

- ติดตามภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้ายที่ค้างชำระ

- การผ่อนชำระค่าภาษี  การยึดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้ำชำระภาษี  รวมถึงการส่งเรื่อง  ผู้ค้างชำระภาษีให้สำนักงายอัยการสูงสุดกว่าต่างคดี  ดำเนินคดีล้มละลาย  และการดำเนินการบังคับคดีต่างๆให้แก่เทศบาล

- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

1.3 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน โทร 053-452011 ต่อ 112

Image

สุจิตรา ศุภจักรวัฒนา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


 

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

-งานรวบรวมวิเคราะห์ และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับ

 

-งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา วางแผนของเทศบาลและหน่วยงานหรือ องค์กรที่เกี่ยวข้อง

 

-งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมืองและความพอเพียงของบริการสาธารณูปโภค

-งานวิเคราะห์ และคาดคะเนรายได้ – รายจ่าย ของเทศบาลในอนาคต

-งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา  การกำหนดเค้าโครง   ของแผนพัฒนาระยะปานกลาง แผนพัฒนา 5 ปี   และแผนประจำปี

-งานวิเคราะห์ ความเหมาะสมของโครงการ เพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

-งานประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาล   และหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปการในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลงานตามแผน

 

-งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

1.4 งานประชาสัมพันธ์ โทร 053-452011 ต่อ 0

Image
สโรชินี ชื่นใจ
นักวิชาการประชาสัมพันธ์
(ขวา)

มีหน้าที่เกี่ยวกับ
- งานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล

- งานเผยแพร่สนับสนุนผลงาน นโยบายของเทศบาล จังหวัด และรัฐบาล

- งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น

- งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผนด้านประชาสัมพันธ์ โดยรวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชน หรือปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อเสนอแนะฝ่ายบริหารพิจารณาวางหลักเกณฑ์ปรับปรุง และแก้ไขระเบียบวิธีการการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสัมพันธ์กับนโยบายของประเทศ

- งานรวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์

- งานสารนิเทศ

- จัดทำเว็บไซท์ ดูแล ตรวจสอบ ปรับปรุงข้อมูล

- จัดทำวารสาร รายงานกิจการ แผ่นพับ ใบปลิว

- สปอตเสียง วีดิทัศน์

- สื่อประชาสัมพันธ์ บอร์ด ป้าย

- จัดรายการวิทยุชุมชน เทศบาลพบประชาชน

- ดูแลหอกระจายข่าว 12 ชุมชน

- หอกระจายข่าวไร้สายเทศบาล

- ควบคุม และดูแลเครื่องถ่ายเอกสารเทศบาล

- งานติดต่อสอบถามสำหรับประชาชนทั่วไป

- ระบบตู้สาขาโทรศัพท์สำนักงาน ใช้งาน รับสาย โอนสาย และซ่อมบำรุง

- รับแฟกซ์ ส่งแฟกซ์เอกสารราชการ

- ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว

- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ

- ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเทศบาลตำบลเวียงฝาง

 

- ห้องสมุดเทศบาล

- ทำงานนำเสนอ PowerPoint ส่งเข้าที่ประชุมท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ทุกเดือน

- ประสานงานคณะทัศนศึกษา

- การจัดทำตารางศึกษาดูงานแจ้งให้แต่ละส่วนทราบ


- เป็นพิธีกรต้อนรับคณะทัศนศึกษา


- งานพิธีกรโครงการและกิจกรรมต่างๆ


- ประกาศเสียงตามสายภายในสำนักงาน


- บันทึกภาพกิจกรรมโครงการ


- เผยแพร่ข่าวตามสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อมวลชนต่างๆ


- ทำข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการ


- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

1.5 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ โทร 053-452011 ต่อ 112

Image
ณรงค์ศักดิ์ ศุภชัยทิวารัตน์
เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์

          - ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการเขียนคำสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลทำงาน ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

2. ฝ่ายปกครอง

Image
กัญญาภัทร อินทรสอาด
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

2.1 งานทะเบียนราษฎร์ โทร 053-451 155

 ImageImage
กิตติพงษ์ ชื่นใจ
เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร
(ซ้าย)

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

- งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร

- งานจัดเตรียมข้อมูลราษฎร และผู้มีสิทธิเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้ง

- งานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.2 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร 053-451 456

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สิบเอกบุญศรี ใจล่วง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(กลางแถวบน)
และพนักงานดับเพลิง

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

- งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

- งานป้องกันและระงับอัคคีภัย

- งานวิเคราะห์ และพิจารณาทำความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น  เช่น อุทกภัย  วาตภัย

- งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับ    สาธารณภัยต่างๆ

- งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน

- งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร

- งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

2.3 งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง โทร 053-452011 ต่อ 117

 

งานรักษาความสงบเรียบร้อย
ศิวาพัชร์ รุ่งโรจน์เตโชกุล
(กลางแถวล่าง)
และเทศกิจ

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

- งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งกิจการค้าที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

- งานควบคุมตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าว เพื่อเสนอแนะ วางแผน หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ

- งานประสานงานกับจังหวัด และอำเภอ ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

 

- งานมวลชนต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ฯลฯ

 

 

- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


2.4 งานธุรการ โทร 053-452011 ต่อ 112

มีหน้าที่เกี่ยวกับ

- งานสารบรรณของเทศบาล

- งานดูแลรักษาจัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ 

- งานประสานราชการกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ

- งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

- งานจัดทำคำสั่ง และประกาศของเทศบาล

- จัดทำฎีกาเบิกเรื่องสวัสดิการให้ปลัดและรองปลัด

- งานคุมการใช้ห้องสภา

- ดูแลเรื่องอาหารว่างในการจัดการประชุมต่างๆ

- จัดทำคุมการค่าใช้จ่ายตามงบประมาณของสำนักปลัด

- ทำฎีกาที่นอกเหนือจากรายงานประจำ  เช่น  เงินอุดหนุนการจัดการบุปผาชาติ  ฎีกาซ่อมต่างๆ

- ช่วยงานบุคลากร

- งานหน้าห้องปลัด

- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 
< ก่อนหน้า
ข่าวสาร
กิจกรรมโครงการ
ประกาศสอบราคา
ผู้เข้าชมในขณะนี้
ขณะนี้มี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติ
จำนวนสมาชิก : 243
จำนวนข่าวสาร : 924
เว็บลิงก์: 50
ผู้เยี่ยมชม: 5985531
ค้นหา
แบบสอบถาม
คุณประทับใจการบริการของกองใดในเทศบาลตำบลเวียงฝางมากที่สุด
  
ข้อความล่าสุด
1: ผลการสอบแข่งขันพนักงานจ้าง by admin
2: เทศบาลรับสมัครงาน1อัตรา by admin
3: หากคุณกำลังจะซื้อแว่นตาตัดแว่น ต้องที่ร้านสายตาฝาง by Fangmarket
4: โปรแกมสถานที่พักผ่อนสังสรรค์ประจำปีบรรยากาศชายทะเล by nop99
5: สถานีวิทยุสบายเอฟเอ็ม 91 MHz อ.ฝาง รับสมัครดีเจ by Fangmarket
สาระน่ารู้
ข่าวจากท้องถิ่นจังหวัด
ข่าวจากกรมส่งเสริมฯ
ข่าวจาก กกต.
ระเบียบข้อกฎหมาย
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับเต็ม
วาระแห่งชาติด้านจริยธรรม
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ข้อมูลท้องถิ่น
ข่วงสุขภาพฝาง
รวมลิ้งค์
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
กรมส่งเสริมการปกครองฯ
สมาคมสันนิบาตเทศบาล
รับฟังความคิดเห็นประชาชน
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
รวมลิ้งค์น่าสนใจ
   หน้าแรก arrow สำนักปลัดเทศบาล